Stadgar


Stadgar

för Täby orkesterförening

Reviderade 1984-02-16, 2005-04-28 och 2016-04-21


§ 1 - Syfte

Täby Orkesterförening är en ideell förening och har till syfte att främja musiklivets utveckling inom Täby kommun, företrädesvis genom att bereda musikutövare i alla åldrar tillfälle till samspel i orkester.

 

§ 2 - Medlemmar

Var och en som vill främja föreningens syfte kan antas till aktiv eller passiv medlem.

Föreningen kan utse hedersmedlem. Denna medlem, med samma rättigheter som andra medlemmar, är befriad från avgifter till föreningen.

 

§ 3 - Sammanträden

Föreningens angelägenheter handhas av dess medlemmar vid föreningsstämman samt i övrigt av föreningens styrelse.

Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen före april månads utgång.

Extra föreningsstämma skall utlysas när styrelsen finner det påkallat, eller när minst tio medlemmar skriftligen och för uppgivet ändamål begär det hos styrelsen.

Vid föreningsstämma äger varje närvarande medlem, vilka erlagt medlemsavgift, en röst. Beslut fattas med enkel majoritet, utom i det fall som avses i 10 § andra stycket. Vid lika röstetal avgör lottning vid val av funktionärer och i övriga fall ordförandens röst. Val ska, om medlem så begär, ske med slutna sedlar. Annars fattas beslut med öppen omröstning.

Kallelse till föreningsstämma sker skriftligt med brev eller e-post till föreningens medlemmar minst 20 dagar före stämman.

 

§ 4 - Funktionärer

Föreningsstämman utser styrelse bestående av ordförande samt minst 4 och högst 6 ledamöter och minst 1 suppleant.

Om stämman inte kan välja en ordförande vid årsmötet får stämman överlåta till styrelsen att inom sig utse ordföranden. Stämman utser i det fallet styrelse bestående av minst 5 och högst 7 ledamöter samt minst 1 suppleant.

Roterande ordförandeskap inom styrelsen får förekomma.

Vidare utser föreningsstämman 1 revisor, 1 revisorssuppleant samt valberedning bestående av minst 2 personer.

Styrelsens ledamöter väljs för mandattid om två (2) år, varav hälften väljs årligen. Ordförande, eller ledamot vilken utses till ordförande enligt andra stycket, har mandattid om ett (1) år. Övriga funktionärer väljs för mandattid om ett (1) år. Mandattiden är tiden mellan två ordinarie föreningsstämmor.


§ 5 - Styrelsen

Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassaförvaltare, firmatecknare och bibliotekarie, samt i de fall då ordförande inte utsetts vid föreningsstämman enligt 4 § andra stycket, ordförande.

Styrelsen, som sammanträder på ordförandes kallelse, skall vårda föreningens angelägenheter, avge yttrande över ärenden när föreningens mening inte hinner inhämtas, ordna föreningens möten samt förbereda de ärenden som skall behandlas vid föreningsmöten.

Styrelsen är beslutsför när ordförande samt minst hälften av de övriga ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.

     

§ 6 - Dirigent

Chefdirigent för orkestern utses av styrelsen.


§ 7 - Årsmöte

På ordinarie föreningsstämma (årsmöte) ska förekomma:


 1. Öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Val av sekreterare vid mötet
 5. Val av två personer att jämte mötets ordförande justera mötesprotokollet
 6. Prövning av att stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för det sist förflutna verksamhetsåret
 8. Föredragning av revisionsberättelsen.
 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under det sist förflutna verksamhetsåret
 11. Beslut av antal ledamöter till styrelsen
 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 13. Val av revisor och revisorssuppleant
 14. Val av valberedning
 15. Styrelsens förslag till budget
 16. Fastställande av årsavgift
 17. Förslag i övrigt, väckta av styrelsen eller av medlem, som inkommit till styrelsen minst femton dagar före stämman
 18. Avslutande


Ärende som inte uppförts på föredragningslistan får, såvida det inte avser stadgeändring, upptas till behandling om stämman så beslutar med minst 3/4 majoritet.

På extra föreningsstämma ska utöver punkt 1-6 och 18 förekomma endast de ärenden för vilken stämman blivit utlyst.


§ 8 - Räkenskaper

Föreningens räkenskaper skall varje kalenderår per den 31 december sammanföras till ett fullständigt bokslut, vilket skall jämte styrelsens verksamhetsberättelse för samma år och föreningens övriga handlingar som erfordras för revision, överlämnas till revisorn senast 1 månad innan föreningsstämman.

Det åligger revisorn att senast 1 vecka före mötet avge sin berättelse till styrelsen för granskning med bestämt till- eller avstyrkande gällande ansvarsfrihet för styrelsen.


§ 9 - Arbetsordning

Styrelsen skall utarbeta och fastställa arbetsordning för orkestern.


§ 10 - Stadgeändring - Upplösning

Beslut om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av föreningen skall, för att äga giltighet, fattas vid två föreningsstämmor i följd, varav minst ett ordinarie.

För föreningens upplösning fordras dessutom att beslutet biträds av minst 2/3 av de röstande vid den sista stämman.

Upplöses föreningen skall dess tillgångar överlämnas till kommunen.